cutesy:

pikachu whats wrong

disaffecting:

can you just like

                                                                                             not

(via theaishun)